PHÒNG GD – ĐT VĨNH LINH                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        TRƯỜNG MN VĨNH HÒA                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2017 - 2018

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Năm vào

Ngành

TĐCM

Địa chỉ

1

Đinh Thị Huyền

8/3/1971

BTCB-HT

1993

ĐH

 Hải Tình – TT Hồ xá

2

Lê Thị Hồng Gấm

25/2/1979

CTCĐ-HP

2000

ĐH

Hòa Bình- Vĩnh Hòa

3

Lê Thị Hồng Tới

20/11/1974

PBTCB-HP

1993

ĐH

Vĩnh Thành

4

Nguyễn Thị Hoà

24/11/1978

TPCM-GV

1997

ĐH

Hòa Bình- Vĩnh Hòa

5

Lê Thị Hồng Thuý

30/10/1979

GV

2001

ĐH

Hòa Bình- Vĩnh Hòa

6

Lê Thị Thu Hiền

3/2/1979

GV

1993

ĐH

 Hải Tình – TT Hồ xá

7

Nguyễn Thị Yến

14/1/1971

GV

1993

ĐH

Hòa Bình- Vĩnh Hòa

8

Lê Thị Lan

8/9/1983

TTCM-GV

2003

ĐH

 Vĩnh Tiến – TT Hồ xá

9

Nguyễn Thị Thương

13/6/1972

TPCM-GV

1993

 Vĩnh Tiến – TT Hồ xá

10

Nguyễn Thị Thuỷ

20/4/1978

GV

1999

ĐH

TT Hồ xá

11

Nguyễn T.Tuyết Nhung

13/2/1985

TTCM-GV

2005

ĐH

 TT Hồ xá

12

Lê Thị Huyền Trang

15/6/1985

GV

2005

ĐH

Vĩnh Chấp

13

Lê Thị Oanh

22/4/1985

GV

2005

ĐH

Chợ Huyện- TT Hồ xá

14

Trần Thị Xuân

7/11/1980

GV

2000

ĐH

Hòa Bình- Vĩnh Hòa

15

Vương Thị Bích Hồng

12/9/1972

GV

1993

ĐH

Linh Đơn- Vnh Hòa

16

Nguyễn Thị Thuý Vân

8/8/1968

GV

1985

Đơn Duệ - Vĩnh Hòa

17

Nguyễn Thị Hải

27/9/1972

GV

1985

TC

Vĩnh Long

18

Nguyễn Thị Diệu Thuý

5/9/1979

GV

1995

Đơn Duệ - Vĩnh Hòa

19

Nguyễn Mỹ Hạnh

1/1/1988

GV

2006

ĐH

Đơn Duệ - Vĩnh Hòa

20

Nguyễn Thị Tâm

17/11/1981

TTHC-KT

2002

ĐH

 Hải Nghĩa- TT Hồ xá

21

Lê Thị Hương

30/7/1992

YT

2013

TC

Linh Đơn- Vĩnh Hòa

 22

Hoàng Thị Thùy Nhung

10/4/1990

GV

2012

Hiền Dũng- Vĩnh Hòa

 23

Đinh Thị Song ngân

22/10/1982

GV

2005

Vĩnh Lâm

 24

Ngô Thị Lan Duyên

1/4/1987

NVDD

2014

TC

Hải Nghĩa- TT Hồ xá

 25

Lê Thị Hợi

13/2/1983

NVDD

1997

SC

Đơn Duệ - Vĩnh Hòa

 26

Ngô Thị Thảo

27/7/1992

NVDD

2017

TC

Đơn Duệ - Vĩnh Hòa

 27

Lê Thị Trinh

25/5/1994

NVDD

2017

TC

Vĩnh Thủy

 

 

                  

                                                                                                                            Vĩnh Hòa, ngày 1 tháng 9 năm 2017

                                 HIỆU TRƯỞNG                                                                                   NGUỜI LẬP

 

                                  Đinh Thị Huyền                                                                                 Lê Thị Hương